เกี่ยวกับเรา

บริษัท รวิดีไซน์ จํากัด

เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 และได้จดทะเบียนบริษัทในปี 2559 บริษัทฯ รับออกแบบตกแต่งภายในพร้อมทั้งรับผลิตและติดตั้งท็อปเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์และหินธรรมชาติ เรามีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งทีมงานคุณภาพ โดยการควบคุมงานและการตรวจสอบงานให้ ตรงตามคุณภาพโดยโฟร์แมนที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์และความตั้งใจ รวมถึงฝ่ายโครงการที่ให้ความสําคัญกับคุณภาพและระยะเวลาในการ ผลิต เพื่อให้ลูกค้าคนสําคัญของเราทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ

บริษัท รวิดีไซน์ จํากัด จดทะเบียนเป็นบริษัทจํากัดเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจออกแบบ ตกแต่งภายใน บ้าน สํานักงานและอาคารพาณิชย์

นโยบายของบริษัทฯ Our Policy

ดําเนินงานส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ บริษัทฯ ให้มีทักษะ และวิชาชีพที่เป็น มาตรฐานสากล รวมถึงส่งเสริมพัฒนาสุขภาพและจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งผลิตและพัฒนาการบริการที่ดีต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

จรรยาบรรณของบริษัทฯ Our Etics

บริษัท ฯ ดําเนินงานและประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและจริยธรรม ตลอดจนปกป้องรักษาผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และตระหนักในคุณค่าของพนักงาน โดยยึดหลักว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ พนักงานทุกคน จึงมีส่วนร่วม และสนับสนุนความสําเร็จของบริษัทฯ

จริยธรรมในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปดังนี้

  1. ปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและรักษา ผลประโยชน์ของลูกค้าทุกคน
  2. ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง โดยวางตัวเป็นกลางเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมและ ประเทศชาติ
  3. ดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม ที่ตั้งสํานักงาน